Års- och hållbarhetsredovisning


6 st – Så många hållbarhetsredovisningar hann det bli (inklusive denna), fem av dem enligt eller med referens till Glo­bal Reporting Initiative, GRI. Samtliga viktiga dokument som beskriver FTI:s hållbarhetsarbete genom åren och den samhällsnyttiga verksamhet som har bedrivits, helt utan vinstsyfte. Detta är den sista rapporten för FTI.  Det är med stolthet vi nu lämnar över stafettpinnen till Sveriges kommuner och Näringslivets Producentansvar, NPA.

2023 i korthet


 

Från FTI till NPA

I juni 2022 fattade regeringen beslut om en ny förordning för producentansvaret för förpackningar. Det betyder att Sveriges kommuner från den 1 januari 2024 är ansvariga för förpackningsinsamlingen och ska, från 2027 tillhandahålla fastig­hetsnära insamling, FNI, till Sveriges alla hushåll. Förutom att fler förpackningar ska samlas in syftar förordningen till ökad återanvändning och återvinning, vilket ställer nya krav på producenterna.

Alla producenter ska vara anslutna till en av Naturvårdsverket godkänd producentansvarsorganisation, PRO, som säkerställer att de insamlade förpackningarna materialåtervinns. Hela systemet, från insamling till återvinning, finansieras via förpackningsavgifter. För att möta nya tuffa krav på producentansvaret, har ett flertal branschorganisationer bildat ett nytt bolag, Näringslivets Producentansvar, NPA, som sedan november 2023 är en godkänd PRO. FTI:s verksamhet upphör under 2024 och bolaget kommer på sikt att avvecklas.


Insamling = rekord på rekord

Allt fler förpackningar källsorteras och samlas in. Bara under det se­naste decenniet har de insamlade volymerna ökat med 25 procent. 2013 lämnade varje svensk i snitt 39 kilo och 2023 hade den siffran ökat till 49 kilo. Det har i sin tur lett till det har städats oftare, behållarna har tömts med högre frekvens och det har krävts en allt större förberedelse inför storhelger och sommarsemestrar. Från 2013 till 2023 har antalet töm­ningar av behållare* dubblerats, från 1,38 till 2,73 miljoner gånger per år och antalet städningar ökat från 426 000 till 531 000 gånger.
*Gäller pappers-, plast och metallförpackningar

 

Hypermoderna Site Zero invigs

I november slog Svensk Plaståter­vinning, SPÅ, i Motala, upp portarna till världens största och modernaste sorteringsanläggning för plastför­packningar, Site Zero. Men det är inte storleken eller kapaciteten som gör anläggningen unik utan dess avance­rade teknik. Idag kan man sortera ut 12 olika plastfraktioner, vilket är tre gånger fler än tidigare. Dessutom kan upp till hela 95 procent av den plast som kommer till Motala sorteras ut för vidare återvinning. Därmed kan förpackningar som tidigare gick till förbränning sorteras ut och återvin­nas. Det i sin tur leder till minskad klimatbelastning men i vissa fall även till minskade kostnader.