Kvinna lämnar förpackningar vid återvinningsstation

I promemorian finns ett flertal förslag till förändringar av producentansvaret. Bland annat föreslås det att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och att kostnaderna för detta ska tas av producenterna.

Vi välkomnar delar, men förslaget har brister

Från FTI:s sida ser vi att det finns förutsättningar för ett kommunalt insamlingsansvar. Det insamlingssystem som FTI driver idag fungerar väl, och vi överträffar EU:s materialåtervinningsmål och flera av regeringens högre ställda återvinningsmål i dagsläget. Men för att även nå målen framåt behöver hushållen sortera ut ännu mer och bättre. FTI ser att det finns synergieffekter och fördelar med en kommunal samordning av avfallshantering och förpackningsinsamling, och vi vet att fastighetsnära insamling tenderar att öka andelen utsorterade plast- och pappersförpackningar, vilket innebär att fler förpackningar kan bli återvunna.

– Den största utmaning som vi har kopplat till återvinning av hushållsförpackningar idag är att mer än hälften av alla plastförpackningar fortfarande slängs i hushållsavfallet och aldrig får chansen att återvinnas. Våra erfarenheter av fastighetsnära insamling är att utsorteringen av plast- och pappersförpackningar ökar och vi tror att det kommer att vara en del av lösningen framåt. Men vi ser också att det är viktigt att se till hela kedjan när det gäller insamling och återvinning, att det ställs krav som gör att det som samlas in faktiskt kan återvinnas och att vi driver tydligt mot cirkulära materialströmmar, kommenterar Helena Nylén, VD på FTI.

Utan åtgärder ser vi risk att syftet inte nås

FTI anser dock att förslaget som det ser ut idag har stora brister som behöver åtgärdas för att säkerställa både kort- och långsiktig hållbarhet och för att kunna nå de återvinningsmål som krävs både från EU och regeringens målsättningar kring cirkulär ekonomi.

Bristerna som vi ser rör bland annat:

  • Övergångsregler som gör det mycket utmanande att både upprätthålla och finansiera det befintliga systemet under den långa period som föreslagits innan förändringarna är helt genomförda
  • Risk för snedvriden konkurrens mellan producentansvarsorganisationer och därmed producenter
  • Obefintliga krav på kvalitet och kvantitet på det insamlade materialet
  • Oskäliga krav kring insamling på allmän plats
  • Risk för sämre återvinningsgrad för glas- och metallförpackningar än med nuvarande system
  • Risk för fortsatt eller ökad plastförbränning

– Vi anser att förslaget innehåller betydande brister som behöver åtgärdas för att förordningen ska kunna nå sitt syfte. Bristerna rör flera områden, däribland övergångsregler, konkurrensen mellan producentansvarsorganisationer, kvalitetskrav på insamlat material och krav på cirkulär återvinning. Vi har noterat att flera remissinstanser delar vår bild kring de brister vi ser och hoppas att miljödepartementet tar till sig av det som kommit in, säger Helena Nylén.

FTI:s remissvar
Bilaga 1 till FTI:s remissvar – Svenskt Producentansvars remissvar