En person lämnar glasförpackning till återvinning

Statistik


Varje år blir vi tillsammans bättre på att återvinna. Intresset för återvinning har aldrig varit större, vilket syns i vår senaste statistik.

Vi har statistik som visar både hur bra Sveriges invånare är på att sortera sina förpackningar i vårt insamlingssystem, och hur mycket av dem som  återvinns och blir till nya förpackningar och produkter. 

Insamlat material 2021

Insamling

 • Illustration av en vikttyngd

  53

  kilo förpackningar per person

 • Illustration av återvinningsbehållare

  2,4

  miljoner fyllda återvinningsbehållare

 • Illustration av en vikttyngd

  552 600

  ton förpackningar och tidningar

Insamlat material visar mängden insamlade förpackningar som samlats in från hushåll via FTI:s återvinningsstationer och fastighetsnära insamling.

Statistik för Sverige

Siffrorna anges i kilo per person.

Pressmeddelande om insamlingsstatistiken 2021


Bra att veta om insamlingsstatistiken

Insamlingsstatistiken baseras på inrapporterade mängder förpackningar som svenska hushåll har lämnat till återvinning på någon av FTI:s cirka 5000 återvinningsstationer i landet, eller från de ca två miljoner hushåll med fastighetsnära insamling, där förpackningarna samlas in av FTI. Det material vi samlar in tas om hand och återvinns av våra ägare. På återvinningsanläggningarna sorteras materialet för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas till nya förpackningar eller produkter.
Här redovisar vi uppgifter om mängden förpackningar som
tömningsentreprenörerna har rapporterat in i varje kommun, fördelat på antal invånare i kommunen.

Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år). Statistiken är dock inte jämförbar mellan kommuner, bland annat med anledning av att:

 • Ibland händer det att invånare i en kommun lämnar sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen. Till exempel i samband med jobbrelaterade resor eller om man har fritidshus i en annan kommun. Detta tar inte statistiken hänsyn till.
 • Det kan också hända att lasterna från olika kommuner blandas i samma tömningsbil. Det beror på att vi vill jobba så klimatsmart som möjligt. I de fallen använder vi en genomsnittlig siffra för de inblandade kommunerna.
 • På några ställen runt om i landet finns lokala återvinningslösningar. Då ingår tidningarna och förpackningarna inte i FTI:s statistik.
 • Turistnäring kan påverka en del kommuners insamlingsresultat.

Vi avråder därför från att använda statistiken till kommunvisa jämförelser. Däremot kan en kommun gärna jämföra sitt eget resultat med tidigare års resultat.

Se hur det gick i din kommun

Värdet avser den totala vikten för förpackningar och eventuellt kvarvarande innehåll. Värde anges i kilo per invånare och år.

 

Insamlingsgrad 2020


 • Piktogram för glasförpackningar

  94%

  Glas

 • Piktogram för metallförpackningar

  80%

  Metall

 • Piktogram för papper

  79%

  Papper

 • Piktogram för plastförpackningar

  47%

  Plast

Insamlingsgraden visar hur mycket av det material som satts på marknaden av företag anslutna till FTI, som samlats in för att blir till nya produkter eller blir till energiutvinning. När material energiutvinns, går det till förbränning och blir till fjärrvärme och elkraft.

Mer information och statistik från tidigare år


Allt material vi får in via våra återvinningsstationer och fastighetsnära insamling sänds till olika återvinningsanläggningar. Där sorteras det för vidare behandling för att bli till nya produkter eller energiutvinnas.

Återvinningsgrad 2020

Materialåtervinning

 • 65%

  av alla förpackningar ska återvinnas till nya produkter (regeringens mål 2020)

 • 72%

  av alla förpackningar återvanns till nya produkter (resultat för FTI:s ägare 2020)

Återvinningsgrad visar hur mycket förpackningar som återvunnits och använts till nya produkter.

Enligt regeringens nya mål, som är högre än EU:s, ska minst 65 procent av alla förpackningar som sätts på marknaden återvinnas till nya produkter. Den nya statistiken för 2020 från FTI:s ägare visar att återvinningen för glas-, pappers-, plast och metallförpackningar totalt sett uppgick till 72 procent. Trots att den totala återvinningsgraden överträffar målet, har vi en bit kvar för att nå de specifika återvinningsmålen för plast- och pappersförpackningar. Genom ökad insamling, mer återvinning och innovation ska vi nå målen.

Återvinningsgrad per material 2020


 • Piktogram för glasförpackningar

  94%

  Glas

 • Piktogram för papper

  77%

  Papper

 • Piktogram för plastförpackningar

  28%

  Plast

 • Piktogram för metallförpackningar

  87%

  Metall (stål)

 • Piktogram för metallförpackningar

  56%

  Metall (aluminium)

Mer statistik för återvinningsgrad och vad siffrorna betyder


Här presenterar vi återvinningsstatistik från FTI:s ägare (Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Metallkretsen) för verksamhetsåret 2020.

Återvinningsgrad procent

GLAS PAPPER PLAST METALL (STÅL) METALL (ALUMINIUM) TIDNINGAR TOTALT FÖRPACKNINGSAVFALL
Återvinningsgrad totalt 2020* 94% 77% 28% 87% 56% 89,6% 72%
Återvinningsgrad hushåll 94% 66% 15% 93% 53%
Återvinningsgrad verksamhet 94% 84% 46% 81% 84%
Regeringens mål för 2020 90% 85% 50% 70% 50% 90% 65%

*Avser andelen av mängden förpackningar som satts på marknaden och redovisats till FTI, som samlats in och återvunnits till ny råvara.

 

Återvinningsgrad ton

GLAS PAPPER PLAST METALL (STÅL) METALL (ALUMINIUM) TIDNINGAR TOTALT FÖRPACKNINGSAVFALL
Satt på marknaden 2020 (ton) 233 001 561 546 192 538 23 747 6 800 1 017 632
Återvunnet hushåll (ton) 130 711 17437 10 655 3 137
Återvunnet verksamhet (ton) 302 784 36 720 10 010 697
Återvunnet totalt (ton) 217 940* 433 495 54 157 20 665 3 835 144 000 730 092

*För glas särskiljs inte hushåll och verksamhet eftersom insamlingen sker i gemensamma flöden.

Materialkvalitet 2020


 • 1/4

  av vårt insamlade material sorteras fel

Materialkvalitet

Genom plockanalyser får vi en övergripande bild av hur FTI:s insamlade förpackningar av papper, plast och metall ser ut. Vi jobbar för att minska andelen felsorterade förpackningar genom bland annat:

 • Tydlig märkning av förpackningar och återvinningsbehållare
 • Sorteringsguiden – gör det lätt att sortera rätt
 • Informationskampanjer och stöd till privatpersoner och företag

Statistik och information om plockanalyser


Statistik materialkvalitet 2020

Andel förpackningar Andel övrigt material av aktuellt materialslag Andel avfall
Plastförpackningar 71,7% 12% 16,3%
Pappersförpackning 82,5% 12,5% 5,0%
Metallförpackningar 64,7% 21,6% 13,7%

Återvinningsbarometern 2021

Årlig undersökning

 • 1/5

  mellan 18 och 29 år har blivit mer noggranna med att återvinna

 • 97%

  återvinner sina förpackningar

 • 88%

  återvinner för att bidra till en bättre miljö

Varje år genomförs Återvinningsbarometern för att undersöka svenska invånares vanor och inställning till återvinning. Kantar gör undersökningen på uppdrag av FTI.

Men vi kan bli bättre:

 • Endast 15 procent uppger att de återvinner samtliga av sina förpackningar. Vanliga anledningar är platsbrist i hemmet och bekvämlighet
 • En av fem anser att det är bekvämare att slänga allt i hushållssoporna, än att källsortera det.
 • Samtidigt anger nio av tio tillfrågade att närmaste återvinningsstation är placerad lagom nära.

Fler resultat från Återvinningsbarometern


Ännu mer siffror

Hitta mer statistik

Du kan även hitta nationell statistik om materialåtervinningsmål för förpackningar och förpackningsavfall på Naturvårdsverkets webbplats.

Vanliga frågor