Närbild på en hand som lägger en plastförpackning i återvinningsbehållare

Statistik


Varje år blir vi tillsammans bättre på att återvinna. Intresset för återvinning har aldrig varit större, vilket syns i vår senaste statistik.

Vi har statistik som visar både hur bra Sveriges invånare är på att sortera sina förpackningar i vårt insamlingssystem, och hur mycket av dem som  återvinns och blir till nya förpackningar och produkter. 

Insamlingsstatistik

Insamlingsgrad

Återvinningsgrad

Materialkvalitet

Återvinningsbarometern

Insamlat material 2022

Insamlingsstatistik

 • Illustration av en vikttyngd

  50

  kilo förpackningar per person

 • Illustration av återvinningsbehållare

  15

  procent har insamlingen ökat med sedan 2018

 • Illustration av en vikttyngd

  530 000

  ton förpackningar

Insamlat material visar mängden insamlade förpackningar som samlats in från hushåll via FTI:s återvinningsstationer och fastighetsnära insamling.

Insamlingsstatistik för Sverige

Siffrorna anges i kilo per person.

Pressmeddelande om insamlingsstatistiken 2022


Mer om insamlingsstatistiken

Insamlingsstatistiken baseras på inrapporterade mängder förpackningar som svenska hushåll har lämnat till återvinning på någon av FTI:s cirka 5000 återvinningsstationer i landet, eller från de ca två miljoner hushåll med fastighetsnära insamling, där förpackningarna samlas in av FTI. Det material vi samlar in tas om hand och återvinns av våra ägare. På återvinningsanläggningarna sorteras materialet för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas till nya förpackningar eller produkter.

Se hur det gick i din kommun

Värdet avser den totala vikten för förpackningar och eventuellt kvarvarande innehåll. Värde anges i kilo per invånare och år.

Sedan 2022 samlar kommunen in tidningar och de ingår därför inte i resultatet för 2022.

Statistiken per kommun är uppdaterad den 24 mars 2023, efter tidigare publicering 22 mars 2023.

 

Insamlingsgrad 2021

Från anslutna producenter

 • Piktogram för glasförpackningar

  88%

  Glas

 • Piktogram för metallförpackningar

  90%

  Metall - stål

 • Piktogram för metallförpackningar

  77%

  Metall - aluminium

 • Piktogram för papper

  76%

  Papper

 • Piktogram för plastförpackningar

  53%

  Plast

Insamlingsgraden visar hur mycket av det material som satts på marknaden av företag anslutna till FTI, som samlats in för att bli till nya produkter eller gå till energiutvinning. När material energiutvinns, går det till förbränning och blir till fjärrvärme och elkraft.

Mer information och statistik från tidigare år


Allt material vi får in via våra återvinningsstationer och fastighetsnära insamling sänds till olika återvinningsanläggningar. Där sorteras det för vidare behandling för att bli till nya produkter eller energiutvinnas.

Återvinningsgrad 2021

Materialåtervinning

 • 65%

  av alla förpackningar ska återvinnas till nya produkter (regeringens mål för 2029)

 • 67%

  av alla förpackningar återvanns till nya produkter (resultat för FTI:s ägare 2021)

Återvinningsgrad visar hur mycket förpackningar som återvunnits och använts till nya produkter.

Enligt regeringens nya mål, som är högre än EU:s, ska minst 65 procent av alla förpackningar som sätts på marknaden återvinnas till nya produkter. Den nya statistiken för 2021 från FTI:s ägare visar att återvinningen för glas-, pappers-, plast och metallförpackningar totalt sett uppgick till 67 procent. Trots att den totala återvinningsgraden överträffar målet, har vi en bit kvar för att nå de specifika återvinningsmålen för plast- och pappersförpackningar. Genom ökad insamling, mer återvinning och innovation ska vi nå målen.

Återvinningsgrad per material 2021


 • Piktogram för glasförpackningar

  84%

  Glas

 • Piktogram för papper

  72%

  Papper

 • Piktogram för plastförpackningar

  18%

  Plast

 • Piktogram för metallförpackningar

  90%

  Metall (stål)

 • Piktogram för metallförpackningar

  72%

  Metall (aluminium)

Mer statistik för återvinningsgrad och vad siffrorna betyder


Här presenterar vi återvinningsstatistik från FTI:s ägare (Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Metallkretsen) för verksamhetsåret 2021.

Återvinningsgrad 2021, (2020 inom parentes)

Avser andelen av mängden förpackningar som satts på marknaden och redovisats till FTI, som återvunnits till högkvalitativ råvara vilken ersätter nyråvara.

GLAS PAPPER PLAST METALL
(STÅL)
METALL
(ALUMINIUM)
TOTALT
FÖRPACKNINGSAVFALL
Nationellt mål till 2029, totalt – hushålls- och verksamhetsförpackningar 90% 85% 50% 70% 50% 65%
Återvinningsgrad  – hushåll* 84% (94%)* 72% (66%) 18% (15%) 90% (93%) 72% (53%) 67% (64%)
Återvinningsgrad totalt – hushålls- och verksamhetsförpackningar* 84% (94%)* 82% (77%) 32% (28%) 85% (87%) 67% (56%) 70% (68%)

* För glasförpackningar sker insamling från hushåll och verksamheter i samma flöde

 

 

Materialkvalitet 2021


 • 1/5

  av det material som lämnas till FTI har källsorterats fel

2021 års plockanalyser visar att så mycket som en femtedel av det material som har lämnats till FTI har sorterats fel. Det rör sig om förpackningar som hamnar i fel återvinningskärl, men också om avfall som inte är förpackningar. Bland det felsorterade materialet finns till exempel leksaker, elektronik, stekpannor och presentsnören, som istället hör hemma på kommunens bemannade återvinningscentraler eller i hushållssoporna.

Genom plockanalyser får vi en övergripande bild av hur FTI:s insamlade förpackningar av papper, plast och metall ser ut. Vi jobbar för att minska andelen felsorterade förpackningar genom bland annat:

 • Tydlig märkning av förpackningar och återvinningsbehållare
 • Sorteringsguiden – gör det lätt att sortera rätt
 • Informationskampanjer och stöd till privatpersoner och företag

Mer om plockanalyser


Statistik materialkvalitet 2021

Andel förpackningar Andel övrigt material av

aktuellt materialslag

Andel avfall
Plastförpackningar 75,4% 12% 12,6%
Pappersförpackning 85,7% 9,7% 4,7%
Metallförpackningar 64,8% 22% 13,2%

Återvinningsbarometern 2022

Årlig undersökning

 • 96 %

  återvinner sina förpackningar

 • 90 %

  tycker att det är viktigt att återvinna förpackningar

 • 87 %

  återvinner för att bidra till en bättre miljö

Varje år genomförs Återvinningsbarometern för att undersöka Sveriges invånares återvinningsvanor och inställning till återvinning. Undersökningen görs av Kantar-Sifo på uppdrag av FTI. Årets undersökning visar att 96 procent uppger att de källsorterar sina förpackningar.

Hushållen som medverkat i undersökningen uppger att de lämnar 79 procent av sina förpackningar till återvinning. Glas och metallförpackningar källsorteras i högre grad än pappers- och plastförpackningar, som upplevs vara svårare att sortera.

3 av 10 uppger att en bättre förvaring för källsortering hemma skulle få dem att återvinna mer och 2 av 10 anser att det är bekvämare att slänga förpackningarna i hushållssoporna.

Den vanligaste platsen att lämna sina förpackningar på är återvinningsstationer, följt av miljörum. 77 procent är nöjda med sin återvinningslösning.

Återvinningsbarometern visar att vi är bra på källsortering och återvinning i Sverige, men vi kan bli bättre. Ännu fler förpackningar behöver sorteras ut, framför allt av papper och plast. Att källsortera sina förpackningar är ett enkelt sätt att göra skillnad. Varje förpackning räknas och bidrar till en mer hållbar värld.

Mer om Återvinningsbarometern


Återvinningsbarometern är en en årlig Kantar Sifo-undersökning som genomförs på uppdrag av Förpackningsinsamlingen, FTI. Undersökningen genomfördes i form av drygt 1000 online-intervjuer i Kantar Sifos webbpanel, under mars-april 2022. Urvalet har skett riksrepresentativt i termer av kön, ålder och geografi.

Ännu mer siffror

Hitta mer statistik

Du kan även hitta nationell statistik om materialåtervinningsmål för förpackningar och förpackningsavfall på Naturvårdsverkets webbplats.

Vanliga frågor